Savoy Westend HotelLoading...

Prohlášení Savoy Westend Hotel

Rezervace ubytování v Karlovy Vary
 
Rezervujte Zde
Příjezd
Odjezd ...
1
Noc/í Noci

Prohlášení

PROHLÁŠENÍ

Hotel Savoy Westend Prohlášení
Toto je webová stránka hotelu Savoy Westend. Všichni uživatelé souhlasí s níže uvedenými požadavky.

Obsah na webové stránce Savoy Westend Hotelu.

Informace uvedené na této webové stránce lze stahovat, kopírovat nebo vytisknout. Používání informací hotelu Savoy Westend je ale omezeno: informace nelze nijak upravovat, využívat pro komerční účely nebo kopírovat bez uvedení hotelu Savoy Westend.

Hotel Savoy Westend nezaručuje přesnost ani spolehlivost informací, výslovně uvedených nebo implicitních, a nebere na sebe žádnou odpovědnost za použití takových informací.

Hotel neodpovídá za přesnost údajů, chyby ani za opomenutí na této webové stránce a vyhrazuje si právo kdykoli upravit současné informace, což platí především o aktualizaci webové stránky.

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

ZNAČKY A LOGA

Značky a loga použité na této stránce jsou zaregistrovanými obchodními známkami hotelu Savoy Westend. Značky a loga lze použít jen s předchozím písemným souhlasem jejich majitele.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Povolení používat kterýkoli hypertextový odkaz na této webové stránce bylo již uděleno. Vytváření hypertextových odkazů na www.savoywestend.cz podléhá předchozí písemné dohodě s hotelem Savoy Westend. Hotel Savoy Westend nemá kontrolu nad žádnými jinými webovými stránkami, na které se případně dostanete ze stránek hotelu Savoy Westend přes hypertextové odkazy. Tímto se hotel Savoy Westend zříká jakékoli odpovědnost za obsah takových webových stránek.

JURISDIKCE

Vztahy mezi hotelem Savoy Westend a jeho zákazníky se řídí českým právem. Všechny případné spory se proto budou řešit před českými soudy.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím.

UBYTOVACÍ ŘÁD

Vážení hosté,

součástí vztahu mezi hotelem a jeho hosty jsou i níže uvedená pravidla, která přispívají k prvotřídnímu poskytnutí ubytovacích a dalších služeb naším hotelem a tím, věříme, ke spokojenosti hotelových hostů. Tato pravidla byla sestavena tak, aby Vás co nejméně omezovala při pobytu v našem hotelu při současném garantování soukromí a komfortu ostatních hostů.

PŘÍJEZD A ODJEZD HOSTA:

Host je v den příjezdu oprávněn užívat pokoj od 14:00hod, není-li sjednáno výslovně jinak. Rezervace pokoje zaniká, pokud se host v den očekávaného příjezdu nedostaví k registraci na recepci nejpozději do 23:59
V den odjezdu je host oprávněn užívat pokoj do 12:00hod, není-li sjednáno výslovně jinak.
Hotel si vyhrazuje právo nepřijmout hosta, který se řádně nezaeviduje při příjezdu. Host za tím účelem předloží recepčnímu platný průkaz totožnosti – zejména občanský průkaz či cestovní pas.
Host obdrží po příjezdu elektronický klíč, který je povinen vrátit při odjezdu. Při jeho ztrátě je hotel oprávněn účtovat poplatek 500,-Kč za jeho deaktivaci a vystavení nového klíče. Ztrátu klíče je host povinen nahlásit bez zbytečného odkladu na hotelové recepci.

POBYT HOSTA:

Hotel předá pokoj či apartmá hostu ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
Host je oprávněn využívat při pobytu v hotelu služeb, jejichž dostupnost a podmínky pro jejich poskytnutí nalezne v materiálu „Guest Directory“ nebo v ceníku, popř. mu budou sděleny na recepci.
Mezi 22:00 a 8:00 si dovolujeme požádat s ohledem na pobyt ostatních ubytovaných o respektování nočního klidu mimo prostory určené k zábavě
Případné stížnosti na služby hotelu je nutné uplatnit v průběhu pobytu na recepci. Na žádost hosta nebo dle úvahy hotelu, bude stížnost popsána písemně a podepsána hostem. Pokud to bude možné, bude stížnost posouzena bezodkladně, jinak ve lhůtách stanovených právními předpisy. Stížnost po odjezdu hosta bez doloženého potvrzení ze strany hotelu o takové stížnosti nebude přijata.
V případě, že si host přeje úklid pokoje, žádá se, aby na vnější kliku dveří pokoje umístil pokyn “clean my room ”, který nalezne na vnitřní klice dveří pokoje.
V případě, že si host nepřeje úklid pokoje anebo být rušen, žádá se, aby na vnější kliku dveří pokoje umístil pokyn “do not disturb”, který nalezne na vnitřní klice dveří pokoje.
Návštěvy osob neubytovaných v hotelu musí být potvrzeny předem hotelem
Hosté jsou v případě pohybu ve společných prostorách hotelu povinni dohlížet na své věci a odkládat své věci pouze na místa k odkládání věcí určená.
Cenné věci (zejména šperky, hotovost, platební karty a jiné cennosti) musí být uloženy v trezoru na pokoji. V hotelu je též k dispozici hotelový trezor určený k úschově peněžních prostředků či věcí. Požádá-li o to host, hotel od něho převezme do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti, ledaže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Jedná se zejména o peněžní prostředky či věci (např. klenoty a jiné cennosti). Hotel požaduje, aby mu byly věci k úschově předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce. Host požádá hotel o převzetí věcí do úschovy prostřednictvím pracovníků recepce. Nevyužije-li host možnost uložení cenných věcí v hotelovém trezoru, doporučuje hotel uložení těchto věcí v trezoru na pokoji. V případě ztráty kontaktuje host neprodleně recepci, která zajistí přivolání policie. Za ztrátu cenných věcí neumístěných v trezorech nebo nepředaných pověřenému pracovníkovi hotelu nenese hotel odpovědnost.
Jakékoliv poškození hotelu a jeho vybavení je host povinen uhradit před odjezdem.

BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Je zakázáno kouřit v pokojích a na jiných než vyhrazených místech. V případě porušení zákazu kouření v pokoji je hotel oprávněn naúčtovat hostovi dodatečnou platbu ve výši odpovídající výši ceny za ubytování v dané kategorii pokoje se snídaní za 1 noc. Toto opatření je zavedeno z důvodu nezbytnosti provést generální úklid pokoje, aby pokoj mohl být ve stavu způsobilém k řádnému užívání poskytnut dalšímu hostovi.
Pobyt zvířat je možný pouze po předchozí dohodě s hotelem.
Při odchodu z pokoje je host povinen zajistit okna, uzavřít vodovodní baterie, vypnout elektrické spotřebiče a zkontrolovat uzavření trezoru, pokud jej využívá.
Host nesmí bez předchozího souhlasu hotelu a bez přítomnosti hotelového zaměstnance odpovídajícího za bezpečnost provozu hotelu provádět žádné změny v zařízení pokoje, zejména zasahovat do elektrické či jiné instalace či přemisťovat nábytek a vybavení pokoje, chodeb a/nebo ostatních prostor hotelu.
Host nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou běžných elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně. Dále může host používat nízko příkonové spotřebiče sloužící osobní spotřebě, jako např. nabíječky, mobilní telefony atd.
Není povoleno ponechávat bez dozoru děti do 15 let a to ani na pokoji, ani ve společných prostorách hotelu.
Není povoleno manipulovat v hotelu s otevřeným ohněm.
Host je povinen v případě jakékoliv pochybnosti ohledně bezpečnosti provozu hotelu okamžitě kontaktovat recepci.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Vztah mezi hotelem a hostem se řídí právním řádem České republiky.
Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem v den odjezdu anebo kdykoliv během pobytu na výzvu hotelu, není-li předem sjednáno jinak. Účet je splatný při předložení.
Tento ubytovací řád je dostupný na recepci a v materiálu „Guest Directory“ který je na každém pokoji. Okamžikem registrace hosta v hotelu se stává součástí smluvního vztahu mezi hotelem a hostem.
Hosté jsou povinni zvolit při pobytu v prostorách Savoy Royal Restaurant, Savoy Restaurant a King’s Club Baru vhodné oblečení s přihlédnutím k úrovni poskytovaných služeb hotelu a jeho atmosféře. Pro zachování atmosféry během pobytu hosta není dovoleno vstupovat do společných prostor hotelu v plavkách, koupacím plášti, teplákové soupravě, sportovní košili a kalhotách kratších než v délce ke kolenům.
Do prostor bazénu a sauny je dovoleno vstupovat pouze v obuvi speciálně určené pro tyto prostory, která je dostupná v šatnách bazénu a sauny. Pro vstup do bazénu a sauny je zakázáno používat obuv, kterou mají hosté k dispozici v pokojích.
Ve všech společenských prostorách hotelu jsou hosté při používání iPadu, smart phonů a podobných zařízení a přístrojů používat sluchátka, případně nepouštět zvuk hlasitě, aby nebyli rušeni ostatní hosté.

UPOZORNĚNÍ, O SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ PRO REMARKETING.

Vážení uživatelé, tímto Vám sdělujeme, že shromažďujeme informace pro remarketing. Dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, zobrazují naše reklamy na různých webech a dodavatelé z řad třetích stran (včetně společnosti Google) využívají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na daném webu. Od používání souborů cookie společností Google se můžete odhlásit na stránce Nastavení reklam společnosti Google, od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative.